Náhodný obrázek

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Testování pomůcek - vitrážová sada

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Národní památkový ústav 

 

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

 • 1

Příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu hradu a zámku Bečov. Katalog veřejné architektonické soutěže


Autoři textů: Czaba CSORBA, Naděžda GORYCZKOVÁ, Jiří T. KOTALÍK, Tomáš WIZOVSKÝ

V knize a na přiloženém CD jsou prezentovány materiály ze soutěžních prací soutěže "Státní hrad Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, územní odborné pracoviště v Lokti" se svolením jejich autorů.

Obsah:

 • Úvod zadavatele soutěže, Naděžda Goryczková
 • Slovo předsedy poroty, Jiří T. Kotalík
 • Architektonická soutěž, její průběh a výsledky z pohledu práva, Czaba Csorba
 • Prezentace jednotlivých soutěžních návrhů
 • Vyhodnocení soutěže
 • Výstava a konference v NTM – prezentace soutěžních návrhů, Tomáš Wizovský
 • Soutěžní porota
 • Obsah přiloženého CD: Zadávací dokumentace; Soutěžní porota, záznamy z jednání; Soutěžní návrhy; Hodnocení soutěžních návrhů; Výstava a konference v NTM; Ostatní dokumenty s vazbou na architektonickou soutěž; Rekapitulace.

katalog


10. 7. 2014

Hrad Bečov – dokončení a kolaudace obnovené mostní konstrukce


Hrad Bečov – dokončení a kolaudace obnovené mostní konstrukce

Po několika letech intenzivního úsilí zaměřeného převážně na řešení stavebně-technických havárií, došlo v letošním roce také na zahájení prací obnovujících některé záměrně zničené či zaniklé konstrukce původního vybavení hrado-zámeckého areálu v Bečově nad Teplou. První z těchto prácí je obnova dřevené lávky na západním parkánu.

Více informací v tiskové zprávě ke stažení zde.

nová parkánová lávkanová parkánová lávkapanorama hradu s novou parkánovou lávkou


10. 10. 2013

Archeologický výzkum na hradě Bečov


Archeologický výzkum na hradě Bečov

Zjišťovací výzkum na hradě Bečov byl zahájen dne 10.6. 2013 a je realizován za účelem poskytnutí důležitých informací o pozitivních archeologických situacích v areálu hradu pro potřeby projektové dokumentace jeho obnovy (Projekt příkladné obnovy.

Konkrétně se jedná o zjišťovací sondy v Pluhovských domech, v tzv. spojovacím krčku (prostor mezi Pluhovskými domy a kaplovou věží) a o výzkum v interiéru hradní kaple Navštívení Panny Marie, kde byl v roce 1985 nalezen relikviář sv. Maura. 

Výzkum dosud přinesl některé nové poznatky ke stavebnímu vývoji Pluhovských domů. Zdokumentovány byly ruby kleneb suterénu, druhotné úpravy skalního podloží a nalezeny byly rovněž starší stavební konstrukce, které mohou náležet původnímu gotickému paláci, stojícímu dříve na místě dnešních Pluhovských domů.

V souladu s filozofií příkladné obnovy hradu je laická i odborná veřejnost zapojována do procesu obnovy. V tomto případě byl vytvořen vzdělávací kurz „Historie pod povrchem“, který během června a července 2013 navštívilo 190 účastníků (více informací edukace/akce a aktuality).

Více informací v tiskové zprávě ke stažení zde.


19. 7. 2013

Fakultní památkový objekt: Bečov a pražská Pedagogická fakulta uzavřely spolupráci


Fakultní památkový objekt: Bečov a pražská Pedagogická fakulta uzavřely spolupráci

Dne 29. května 2013 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem a Univerzitou Karlovou v Praze, Pedagogickou fakultou. Jejím účelem je potvrzení a prohloubení dosavadní spolupráce, na jejímž základě získává státní hrad a zámek Bečov status Fakultního památkového objektu.

Více informací v tiskové zprávě ke stažení zde.


3. 6. 2013

Vzdělávací program interaktivní řemeslné dílny - tesařství


Vzdělávací program interaktivní řemeslné dílny - tesařství                  

V rámci stavby nové lávky přes bývalý hradní parkán u západní paty donjonu, proběhly od dubna do června 2013 tři řemeslné dílny zaměřené na tesažství.

6. – 7. 4. 2013   První dílna – Tesařské řemeslo dříve a dnes

Pro stavbu základní mostní konstrukce bylo zapotřebí nastavit podélné nosné trámy plátovými spoji a na příčných trámech vyrobit ozdobné zakončení - tzv. trámové zhlaví. Účastníci dílny mohli vidět názorné ukázky výroby těchto prvků současnými i tradičními ručními nástroji, používanými v minulosti.

První dílna – Tesařské řemeslo dříve a dnes První dílna – Tesařské řemeslo dříve a dnes První dílna – Tesařské řemeslo dříve a dnes První dílna – Tesařské řemeslo dříve a dnes První dílna – Tesařské řemeslo dříve a dnes První dílna – Tesařské řemeslo dříve a dnes

27. – 28. 4. 2013   Druhá dílna – Tesařský dvůr

Cílem druhé dílny bylo ukázat, jakým způsobem byla organizována práce na tesařském dvoře a jak se tesařská praxe v průběhu staletí vyvíjela. Předvedeny byly ukázky tesání trámů – nízká a vysoká práce a výroba tesařských spojů – čep, dlab, rozpor, plát, rybina. Návštěvníci si měli možnost vyzkoušet práci se základním ručním nářadím.

tesání trámu - dvě sekyrytesání trámu - jedna sekyraotesávání trámu spoj spojdlabreportáž pro ČRoreportáž pro ČRořezání

26. 4. 2013 navštívilo ukázkovou tesařskou dílnu také sedm tříd ZŠ Bečov n. Teplou.

ukázky pro ZŠ Bečov n. T.ukázky pro ZŠ Bečov n. T.ukázky pro ZŠ Bečov n. T.ukázky pro ZŠ Bečov n. T.ukázky pro ZŠ Bečov n. T.ukázky pro ZŠ Bečov n. T.ukázky pro ZŠ Bečov n. T.ukázky pro ZŠ Bečov n. T.ukázky tesařské práce pro ZŠ Bečov n. T.

2. 6. 2013 Třetí tesařská dílna aneb "Jak se staví most"

Poslední ze tří workshopů věnovaných tesařskému řemeslu se uskutečnil 2. 6. 2013. Návštěvníkům byla nabídnuta jedinečná možnost podílet se na obnově středověkého hradu a účastnit se dokončení prací a montáže parkánového mostu.

V edukační místnosti byli účastníci za pomoci fotografií s výkladem seznámeni s dosavadním průběhem stavby.  Poté dílna pokračovala v místě montáže na parkánu u západní paty donjonu, kde byly osazeny boční konstrukce zábradlí. Návštěvníci se dozvěděli, jakým způsobem se tyto prvky rozměřují a vyrábí a mohli se sami účastnit dokončení mostu.

3. tesařský workshop - dokončení parkánové lávky3. tesařský workshop - dokončení parkánové lávky3. tesařský workshop - dokončení parkánové lávky3. tesařský workshop - dokončení parkánové lávkyDokončení hrubé stavby parkánové lávkySilueta hradu od západu

 


2. 6. 2013

Vyhlášení výsledků nového hodnocení soutěžních návrhů v rámci architektonické soutěže


Vyhlášení výsledků nového hodnocení soutěžních návrhů v rámci architektonické soutěže o návrh na obnovu hradu Bečov

 
Praha, 6.5.2013
 
Nové posouzení a hodnocení soutěžních návrhů bylo provedeno na základě rozhodnutí zadavatele – Národního památkového ústavu, a v návaznosti na námitky podané jedním z účastníků soutěže.
 
Architektonická soutěž o návrh byla zahájena 29.6.2012, termín odevzdání soutěžních návrhů byl 11.9.2012. Porota složená z odborníků Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury ČR i nezávislých specialistů na zasedání, které se konalo 22.10.2012 provedla komplexní hodnocení nevyřazených soutěžních návrhů, a rozhodla o tom, že nejvhodnějším návrhem je návrh, který podal účastník MCA atelier, s.r.o, IČO 27418634, Dykova 1, 101 00 Praha 10.
 
V souladu se závěry odborné poroty, a v návaznosti na vyhlášení výsledků soutěže zadavatel dne 10.12.2012 rozhodl o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu. Proti tomuto rozhodnutí jeden z účastníků soutěže podal včasné námitky, v nichž poukázal zejména na součtovou chybu ve finančním propočtu návrhu vybraného účastníka MCA atelier, s.r.o. Po podrobném přezkoumání odůvodnění podaných námitek zadavatel dospěl názoru, že do výsledné hodnoty realizačních nákladů vítězného návrhu některé položky propočtu pravděpodobně nebyly započteny, což ve svém důsledku může představovat nedodržení nejvýše přípustné hodnoty realizačních nákladů.
 
Za účelem odstranění nejasností o splnění závazných požadavků na finanční náročnost navrhovaného řešení zadavatel rozhodl o provedení nového posouzení a hodnocení soutěžních návrhů, k čemuž soutěžní porota přistoupila na zasedáních dne 11.2.2013 a 15.4.2013. Soutěžní porota dospěla k následujícím závěrům.
 
Vyřazení 6 soutěžních návrhů z důvodu závažného porušení podmínek soutěže bylo s ohledem na zákonnost a správnost těchto rozhodnutí potvrzeno.
 
Vysvětlení nejasností soutěžních návrhů, o která byli účastníci soutěže požádáni prostřednictvím sekretáře soutěže, byla shledána, s výjimkou účastníka MCA atelier, s.r.o., jako dostatečná. Účastník MCA atelier však byl z další účasti v soutěži z důvodu překročení maximálně přípustné výše realizačních nákladů vyloučen.
 
Soutěžní porota v návaznosti na původní hodnocení soutěžních návrhů podle hodnotících kritérií komplexní architektonické kvality, prokazatelného naplnění principů současné ochrany památek a respektu k autenticitě, ekonomické a realizační přiměřenosti zvoleného řešení v kontextu Národní kulturní památky, jakož i zohlednění provozně bezpečnostních parametrů, se usnesla, že s ohledem na vysokou odbornou kvalitu a podrobné odůvodnění provedeného hodnocení není důvod pro změnu jednou již přijatých závěrů. S ohledem na tuto skutečnost porota rozhodla o posunutí návrhu, který se původně umístil na druhém místě, na uvolněné místo první, a návrhu, který se umístil na třetím místě, na místo druhé. Třetí místo z důvodu značného kvalitativního odstupu dalších soutěžních návrhů nebylo uděleno.
 
Zadavatel následně v souladu se závěry nového posouzení a hodnocení soutěžních návrhů rozhodl takto:
 
Zadavatel jako nejvhodnější vybírá soutěžní návrh evidovaný pod pořadovým číslem 5, který podal GIRSA AT, spol. s r. o., Novákových 6, 180 00, Praha 8, IČ: 47120878.
 
Státní hrad a zámek Bečov a projekt jeho obnovy
Architektonická soutěž o návrh proběhla v rámci projektu "Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů",  jehož cílem  je  nejen příkladná památková obnova a zpřístupnění hradu, ale také vlastní proces realizace. Státní hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu jsou totiž ideálními modelovými pracovišti, na kterých je možné aplikovat a experimentálně ověřovat postupy a procesy nejvyšší možné odborné úrovně. Z tohoto důvodu byla jako způsob výběru nejvhodnějšího zhotovitele projektové dokumentace zvolena architektonická soutěž o návrh.
 

Více informací:

 • v tiskové zprávě ke stažení zde
 • na stránkách České komory architektů zde

Prezentace vítězného návrhu:

 Vyhlášení výsledků nového hodnocení soutěžních návrhů v rámci architektonické soutěže o návrh na obnovu hradu Bečov

Kontakty:

 • Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov a koordinátor projektu příkladné obnovy, 353 999 394, 606 666 423, kastelan@zamek-becov.cz
 • Mgr. Dita Roubíčková, tiskový referát NPÚ, 257 010 207, 724 511 225, roubickova.dita@up.npu.cz

 


7. 5. 2013

Stránka

 • 1